เบอร์ติดต่อสหกรณ์

รายชื่อ เบอร์โทร
1 / ผู้จัดการ 0982831073
2 / ผู้จัดการ มือถือ 036411223 ต่อ 112
3 / ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายประกันสินเชื่อ 036411223 ต่อ 110
4 / ฝ่ายกฎหมาย มือถือ 0982682730
5 / ฝ่ายการเงิน 036411223 ต่อ 107
6 / ฝ่ายการเงิน มือถือ 0843117051
7 / ฝ่ายข้อมูล 036411223 ต่อ 109
8 / ฝ่ายธุรการ 036411223 ต่อ 102
9 / ฝ่ายธุรการ มือถือ 0843117076
10 / ฝ่ายบัญชี 036411223 ต่อ 106
11 / ฝ่ายบัญชี มือถือ 0843117097
12 / ฝ่ายบัญชีและสินเชื่อ 036411223 ต่อ 103
13 / ฝ่ายพัสดุ บริการ 036411223 ต่อ 108
14 / ฝ่ายสินเชื่อ 1 036411223 ต่อ 104
15 / ฝ่ายสินเชื่อ 2 036411223 ต่อ 105
16 / ฝ่ายสินเชื่อ มือถือ 0843117420
17 / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูลพบุรี (วง1) 0808393474
18 / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูลพบุรีและครอบครัว (วง2) 036411223 ต่อ 201
19 / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูลพบุรีและครอบครัว (วง2) มือถือ 0925944810
20 / สายหลักเบอร์ที่ 1 036411223
21 / สายหลักเบอร์ที่ 2 036422595
22 / สายหลักเบอร์ที่ 3 036414166
23 / หน่วยบริการ ชัยบาดาล 0843117697
24 / ห้องประธานกรรมการ 036411223 ต่อ 113
25 / โทรสาร Fax 036414165