ก่อตั้งเมื่อวันที่  2   กรกฎาคม   2502   ชื่อ"สหกรณ์ครูลพบุรีจำกัดสินใช้" 
ประเภท  "ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน"  หมายเลขทะเบียนที่   30/10918
จากสมาชิกเริ่มก่อตั้ง  951  คน  เช่าตึก  คุรุสภา เป็นสำนักงานและในปี  พ.ศ. 2506  
สร้างอาคารสำนักงานของสหกรณ์ด้วยราคา  130,000 บาท
ต่อมาได้มี  พ.ร.บ.สหกรณ์  2511  ขึ้นใช้เป็นผลให้เปลี่ยนชื่อ "สหกรณ์ครูลพบุรีจำกัด สินใช้" 
มาเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด"  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2512 
ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จนถึงปัจจุบัน  สถานที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในปัจจุบัน 
คือ  เลขที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ ลบ 424 
เนื้อที่ 1 ไร่   1 งาน 56  ตารางวา  โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2540 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2543  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  11,060,861.57  บาท
และทำพิธีเปิด  สำนักงานในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม  2543
โดย  นายชลอ   กองสุทธิ์ใจ    เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและอาคารสำนักงาน 
ในปี 2546 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ได้รับงบประมาณจาก 
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ให้จัดตั้งหน่วยบริการอำเภอชัยบาดาล   ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2(ชั้น 2)อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เพื่ออำนวยความ
สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสมาชิก โดยเปิดให้บริการ เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2547  เป็นต้นมา