เพิ่มเพื่อน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
เลขที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0 3641 1223 โทรสาร 0 3641 4165
เว็บไซด์ :: www.lopburitsc.org  
อีเมล์ :: adminloptsc@gmail.com

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี
เลขที่ 111-1-01693-3
..................................
ธนาคารออมสิน สาขาลพบุรี
เลขที่ 050-280843454ดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก
ประธานกรรมการ
..................................

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
...........................................
ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี)   
  ร้อยละ 2.75 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ
  ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(อัตราพิเศษ)
  ร้อยละ  4.00 ต่อปี
ประเภทประจำ
- ประจำ 3 เดือน (เสียภาษี)
  ร้อยละ 3.25 ต่อปี
- ประจำ 6 เดือน (เสียภาษี) 
  ร้อยละ 3.50 ต่อปี
- ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี)
  ร้อยละ 3.75 ต่อปี


มั่นคง โปร่งใส  ได้มาตรฐาน  บริการดี  เอื้ออารีต่อสังคม
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551
...........................................
- เงินกู้ทุกประเภท
  ร้อยละ 6.00 ต่อปี
- เงินกู้โครงการช่วยเหลือ
  สมาชิกผู้ประสบอุทกภัยปี 54
  ร้อยละ 5.50 ต่อปี


หน้าแรก
....................................
ประวัติสหกรณ์
....................................
วิสัยทัศน์
....................................
คณะกรรมการดำเนินการ
....................................
เจ้าหน้าที่
....................................
แผนที่
....................................
ติดต่อสหกรณ์