วิสัยทัศน์
"สหกรณ์มั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี คุณภาพชีวิตสมาชิกเป็นสุขอย่างยั่งยืน"