วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในแผนแม่บทไว้ว่า
"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีเป็นองค์กรได้ระดับมาตรฐาน ใช้หลักธรรมาภิบาล  บริการเป็นเลิศเกิดคุณภาพชีวิต"

        

พันธกิจ
1.พัฒนาอาคารสถานที่สหกรณ์
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้เหมาะสมทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
3.พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.ขยายฐานการรับสมาชิกและแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่น
5.ให้สินเชื่อ จัดสวัสดิการ และบริการอื่น ๆ แก่สมาชิก
6.เอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน