สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

ระเบียบปฏิบัติที่ ชื่อระเบียบ
1. ว่าด้วยการถือหุ้นสมาชิกสามัญ อ่าน
2. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก อ่าน
3. ว่าด้วยโครงการพิเศษเพื่อชำระหนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 3 พ.ศ. 2562 อ่าน
4. ว่าด้วยการประนอมหนี้ อ่าน
5. ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ อ่าน
6. ว่าด้วยการจ่ายค่าตรวจและการจำนองหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกันเงินกู้พิเศษ อ่าน
7. ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ อ่าน
8. ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก อ่าน
9. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ อ่าน
10. ว่าด้วยการจ่ายเงินเป็นค่ารับรอง อ่าน
11. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่าน
12. ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม อ่าน
13. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น อ่าน
14. ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อ่าน
15. ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ อ่าน
16. ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับสมาชิกสมทบ อ่าน
17. ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ อ่าน
18. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน อ่าน
19. ว่าด้วยการใช้เงินทุนจัดตั้งสำนักงานของสหกรณ์ อ่าน
20. ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และทางวิชาการ อ่าน
21. ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย อ่าน
22. ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดสมาชิก อ่าน
23. ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล อ่าน
24. ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ อ่าน
25. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส อ่าน
26. ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ ถึงแก่กรรม อ่าน
27. ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว อ่าน
28. ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ อ่าน
29. ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก อ่าน
30. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ อ่าน
31. ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อ่าน
32. ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ อ่าน
33. ว่าด้วยการใช้รถตู้สหกรณ์ อ่าน
34. ว่าด้วยการทำงานต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ อ่าน
35. ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ อ่าน
36. ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด อ่าน
37. ว่าด้วยการประชุมใหญ่ อ่าน
38. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ อ่าน
39. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด อ่าน
40. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อ่าน
41. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร อ่าน
42. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานหน่วยบริการ อำเภอชัยบาดาล อ่าน
43. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด พ.ศ.2551 อ่าน
44. ว่าด้วยการประชุมและการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่าน
45. ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์ อ่าน
46. รวมระเบียบ อ่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
เลขที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร.0-3641-1223 โทรสาร 0-3641-4165
E-mail adminloptsc@gmail.com Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด