ประวัติความเป็นมา

          ก่อตั้งเมื่อวันที่  2   กรกฎาคม   2502   ชื่อ"สหกรณ์ครูลพบุรีจำกัดสินใช้" ประเภท  "ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน"  หมายเลขทะเบียนที่   30/10918จากสมาชิกเริ่มก่อตั้ง  951  คน  เช่าตึก  คุรุสภา เป็นสำนักงานและในปี  พ.ศ. 2506  สร้างอาคารสำนักงานของสหกรณ์ด้วยราคา  130,000 บาท
          ต่อมาได้มี  พ.ร.บ.สหกรณ์  2511  ขึ้นใช้เป็นผลให้เปลี่ยนชื่อ "สหกรณ์ครูลพบุรีจำกัด สินใช้" มาเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด"  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2512 ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จนถึงปัจจุบัน  สถานที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในปัจจุบัน คือ  เลขที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีโดยกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ ลบ 424 เนื้อที่ 1 ไร่   1 งาน 56  ตารางวา  โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2540 แล้วเสร็จเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2543  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  11,060,861.57  บาทและทำพิธีเปิด  สำนักงานในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม  2543โดย  นายชลอ   กองสุทธิ์ใจ    เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและอาคารสำนักงาน 
          

          ในปี 2546 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ได้รับงบประมาณจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญ ให้จัดตั้งหน่วยบริการอำเภอชัยบาดาล   ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต2(ชั้น 2) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของสมาชิก โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547  เป็นต้นมา ปัจจุบันหน่วยบริการอำเภอชัยบาดาลตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ตั้งอยู่ 8/1 หมู่1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีวิสัยทัศน์

"สหกรณ์มั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตสมาชิกเป็นสุขอย่างยั่งยืนางยั่งยืน"