ดาวน์โหลดเอกสาร

รวมเอกสารสำคัญประกอบการทำธุรกรรมของสหกรณ์ฯ

หัวข้อ View Download
ด้านการโอนย้าย
1 ขอย้ายสังกัด
2 ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ด้านเงินฝาก
1 ขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากและรับรองการหักรายเดือน
2 ขอให้หักเข้าบัญชีเงินฝาก
ด้านปันผล-เฉลี่ยคืน
1 ขอนำเงินปันผลเข้าบัญชีสหกรณ์
2 ขอเปลี่ยนแปลงหุ้นรายเดือน
3 ยินยอมหักปันผลชำระสมาคม ครูไทย
ด้านสวัสดิการ
1 ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จอาวุโส
2 ขอรับเงินทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
3 ขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ภัยธรรมชาติ
ด้านสินเชื่อ
1 ขอนำเงินส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง
2 ขอเปลี่ยนแปลงการส่งงวดชำระหนี้เงินกู้
3 ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM
4 ขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
5 ยินยอมหักเงินในบัญชีสมาชิก
6 คำร้องขอผ่อนผันหุ้นรายเดือนเงินชำระหนี้ (พิมพ์ด้านหน้าหลังบนกระดาษแผ่นเดียวกัน)
7 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ (กู้ปันผล)
8 สัญญาค้ำประกันเงินกู้
อื่นๆ
1 ขอลาออกจากสหกรณ์
2 ขอหนังสือรับรองเงินฝาก หุ้น หนี้
3 ใบสมัครสมาชิก สอ.ครูลพบุรี จำกัด
4 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
5 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก วง.1
6 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส
7 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบประเภทข.บุตร วง.1
8 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลคำนำหน้าชื่ออื่นๆ
9 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
10 ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน
11 บันทึกข้อความ
12 ใบสำคัญจ่าย
13 สมัครสมาชิกสมทบ