คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี  จำกัด


นางสาวสุนันท์ เงินเมย

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ


นางสาวทิพย์วรรณ ชรสันทัด

ผู้ตรวจสอบ


ร้อยเอกกมลภู สันทะจักษ์

ผู้ตรวจสอบ


พันตรีสุทิพย์ เงินมูล

ผู้ตรวจสอบ


จ่าสิบเอกวสันต์ โทศรี

ผู้ตรวจสอบ