การดำเนินการเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

เมื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด เสียชีวิตให้ทายาทสมาชิกดำเนินการดังนี้

1. ติดต่อขอรับเงินค่าหุ้น และกองทุนสวัสดิการต่างๆ ได้แก่
    1.1 เงินค่าหุ้น ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนและตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด
    1.2 สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สำหรับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจ่ายให้ตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก ศพละ 35,000 – 80,000 บาท และยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม
    1.3 สวัสดิการแก่สมาชิกผู้ที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือถึงแก่กรรม สำหรับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจ่ายให้ศพละไม่เกิน 350,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนดและยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แก่กรรม

2. ติดต่อขอรับคืนเงินฝาก (ถ้ามี) ที่รองผู้จัดการกลุ่มการเงินและเทคโนโลยี ชั้น 2 หรือ 036-411223 ต่อ 107, เบอร์มือถือ 084-311-7051 ติดต่อขอรับเงินค่าหุ้น และกองทุนสวัสดิการต่างๆ ได้แก่

3. ติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ศพ กรณีถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สอ.ครูลพบุรี (วง 1 และหรือ วง 2)
    3.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี (สฌ. หรือวง 1) สมาชิกที่ถึงแก่กรรมจ่ายศพละประมาณ 300,000 บาท ขั้นตอนแรกทายาทนำหลักฐานมาติดต่อขอรับค่าจัดการศพ 50,000 บาท ที่หัวหน้าสมาคมฯ อาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ (ชั้นล่าง) หรือโทร 036-422556, เบอร์มือถือ 080-8393474
    3.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี และครอบครัว พ.ศ.2560 (ฌสอค. หรือวง 2) สมาชิกที่ถึงแก่กรรมจ่ายศพละประมาณ 160,000 บาท ขั้นตอนแรกทายาทนำหลักฐานมาติดต่อขอรับค่าจัดการศพ 20,000 บาท ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ อาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ (ชั้นล่าง) หรือ036-411223 ต่อ 201, เบอร์มือถือ 084 – 3117420
4. ติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์ศพ กรณีถ้าเป็นสมาชิก สสอค. (ครูไทย)  และหรือ สส.ชสอ. สำหรับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจ่ายศพละประมาณ 600,000 บาท ขั้นตอนแรกทายาทนำหลักฐานมาติดต่อขอรับค่าจัดการศพ 60,000 บาท ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. ชั้น 3 หรือโทร 036-411223 ต่อ 108, เบอร์มือถือ 080 – 0622041
5. ติดต่อขอรับเงินสินไหมประกันภัยสินเชื่อ (ถ้ามี) ที่เจ้าหน้าที่ประกันภัย ชั้น 2 หรือโทร 036-411223 ต่อ 103
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาเบื้องต้น ได้แก่
    6.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบมรณบัตร (สมาชิกผู้เสียชีวิต)
    6.2 สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
    6.3 สำเนาทะเบียนบ้านประทับตาย (สมาชิกผู้เสียชีวิต)
    6.4 สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน (ทายาทผู้รับเงิน)
    6.5 หนังสือรับประโยชน์ที่ทำไว้กับ สอ.ครูลพบุรี จำกัด (ถ้ามี)

"""