สวัสดิการสมาชิก


1. เมื่อสมาชิกประสบภัยต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย (จ่ายสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท) สมาชิกที่ประสบภัยต่าง ๆ ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากสหกรณ์ให้เตรียมเอกสารและดำเนินการ ดังนี้

 • ยื่นคำร้องตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมประมาณการค่าเสียหาย / ภาพถ่าย / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา
 • รวบรวมหลักฐานส่งที่สหกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร


2. เงินทุนการศึกษาบุตร แบ่งเป็นระดับการศึกษา 4 ระดับ (ตามประกาศ) ได้แก่

 • ทุนปฐมวัย ทุนละ 1,000 บาท
 • ทุนประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท
 • ทุนมัธยมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท
 • ทุนอุดมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท

(อนุปริญญา (ปวส.) ถึงปริญญาตรี) อายุไม่เกิน 25 ปี ในปี พ.ศ.ที่ขอรับทุนการศึกษานั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร


3. เงินทุนสวัสดิการเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 

    สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกท่าน เมื่อครบวันเกิดคนละ 2,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีเงินเดือนให้แก่สมาชิก


4. เงินทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล 

    สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลคืนละ 500 บาท รวมกันแล้วสำหรับปีนั้น คนละไม่เกิน 3,000 บาท ให้สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐาน เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการและสำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (นำใบเสร็จฉบับจริงมาแสดง) หรือหลักฐานจากสถานพยาบาลรับรองการเป็นคนไข้ในเพื่อขอรับเงินนับตั้งแต่วันออกจากสถานพยาบาล หรือในรอบหนึ่งปีใบเสร็จรับเงิน (นับวันชนวัน ปีชนปี) ภายในหนึ่งปีใบเสร็จรับเงิน และหรือหลังจากครบรอบหนึ่งปีใบเสร็จรับเงินแล้ว 30 วัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วเป็นอันหมดสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร


5. เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ  สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้ในวันครบรอบวันเกิด หรือก่อนครบรอบวันเกิดของสมาชิกผู้นั้นไม่เกิน 60 วัน โดยจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • สมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับเงิน 4,000 บาท
 • สมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับเงิน 5,000 บาท
 • สมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุ 75 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับเงิน 6,000 บาท
 • สมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับเงิน 7,000 บาท
 • สมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุ 85 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับเงิน 8,000 บาท
 • สมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับเงิน 9,000 บาท
 • สมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับเงิน 10,000 บาท
 • สมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับเงิน 100,000 บาท

สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกทุกท่าน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนให้กับสมาชิกยกเว้นในกรณีสมาชิกไม่มีเงินเดือนกับทางธนาคาร สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกโดยเพิ่มเป็นค่าหุ้นให้สมาชิก


6. เงินทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส  

    สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนฯ ให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี (ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณหรืออายุครบ 60 ปี เพียงครั้งเดียว) จ่ายเงินทุนให้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ภายใน 90 วัน ให้ได้รับเงินกองทุนฯ จำนวน 10,000 บาท

    กรณีที่สมาชิกมีอายุจริง ตามวรรคแรก และมีอายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินกองทุนเพิ่มปีละ 1,000 บาท (การนับเศษอายุแห่งสมาชิกภาพหากมีเศษตั้งแต่ 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี)

ดาวน์โหลดเอกสาร


7. เงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว  สหกรณ์จ่ายให้ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 35,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 40,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 45,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 50,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 55,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 60,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 70,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 75,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกินกว่า 40 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ 80,000 บาท

สมรสของสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ กึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิก การยื่นขอรับเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัวให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนดภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดนี้แล้วให้ถือว่าสละสิทธิ์


8. เงินทุนสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือถึงแก่กรรม  สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกเมื่อได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรคปัจจุบัน หรือถูกตัดอวัยวะหรือถึงแก่กรรม ภายใน 90 วัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. เสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ข้างใดข้างหนึ่ง ให้จ่ายเงิน 25,000 บาท
 2. เสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ทั้งสองข้าง ให้จ่ายเงิน 50,000 บาท
 3. เสียแขนหรือขาหรือมือหรือเท้า ข้างใดข้างหนึ่ง ให้จ่ายเงิน 50,000
 4. เสียแขนหรือขาหรือมือหรือเท้า ทั้งสองข้าง ให้จ่ายเงิน 100,000 บาท
 5. ตาบอดหนึ่งข้าง ให้จ่ายเงิน 50,000
 6. ตาบอดทั้งสองข้าง ให้จ่ายเงิน 100,000 บาท
 7. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้จ่ายเงิน 120,000 บาท
 8. ถึงแก่กรรม ให้สหกรณ์จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1. - ถ้าเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ให้จ่ายเงิน 200,000 บาท
  2. - ถ้าเป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้จ่ายเงิน 250,000 บาท
  3. - ถ้าเป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ให้จ่ายเงิน 300,000 บาท
  4. - ถ้าเป็นสมาชิกเกินกว่า 30 ปี ให้จ่ายเงิน 350,000 บาท

    ในกรณีถ้าสมาชิกได้รับเงินทุนสวัสดิการ ตามข้อ 1 – 7 ไปแล้ว เมื่อถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการ ตามข้อ 8 โดยหักเงินทุนสวัสดิการ ตามข้อ 1 – 7 ก่อน ส่วนที่เหลือสหกรณ์จ่ายให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม ข้อ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร


***สวัสดิการเป็นสิ่งที่สมาชิกต้องยื่นขอรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์***