สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

เป็นสหกรณ์ที่มีมาตรฐาน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกอย่างยั่งยืน