อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี)(01)

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 2.20 ต่อปี
 • เปิดบัญชี ขั้นต่ำ 100.- บาท
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทบ ต้นทุกวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี)(02)

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 2.60 ต่อปี
 • เปิดบัญชี ขั้นต่ำ 5,000.- บาท
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทบ ต้นทุกสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี)(02)

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 2.00 ต่อปี(เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565)
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทบ ต้นทุกสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง *ถ้าถอนในเดือนกันสองครั้ง เสียค่าปรับขั้นต่ำ 300.-บาท หรือ ร้อยละ 1 บาท ของเงินต้นที่ถอน

 • บัญเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15%ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)(04)

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก   3 เดือน ร้อยละ 2.35 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก   6 เดือน ร้อยละ 2.60 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน ร้อยละ 2.85 ต่อปี
 • เปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 100.- บาท

  บัญเงินฝากค้ำประกันเงินกู้(08)

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก   ร้อยละ 2.60 ต่อปี
 • สามารถถอนได้เฉพาะดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง
 • สามารถปิดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อหมดภาระหนี้สินกับสหกรณ์แล้ว

  *** (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567) ***
  *สมาชิกปกติสามารถเปิดบัญชีคนละไม่เกิน 5 เล่ม*
  *เงินฝากทุกประเภทสามารถถอนได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือนต่อบัญชี*